/ BÁNH MÌ Việt Nam / là bộ tranh khẳng định nét đẹp nơi các dòng Bánh mì đặc trưng dân tộc Việt. Trong 9 tiếng thực hiện, bộ tranh cố gắng khái quát nhất có thể các dòng bánh mì đặc sắc của người Việt Nam.
Nguồn: practicus.vietnam