Kích thước: Tỉ lệ 16x9 | PDF


Băng rôn: 1000x8000 | PSD


Poster: 1500x800 | PSD